REGULAMIN KONKURSU “CELEBRYTA”


§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i udziału w konkursie („Zasady”). Poprzez przystąpienie do konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszy regulamin i zgadzasz się być nimi związany.
 2. Przystąpić do konkursu mogą jedynie obywatele Polski, którzy ukończyli 18 rok życia.
 3. Konkurs rozpocznie się dnia 14.04.2017 r. i zakończy się dnia 07.05.2017 r.
 4. Konkurs składa się z następujących etapów:
  • 14.04.2017 – 04.05.2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń (odpowiedzi na zadanie konkursowe);
  • 05.05.2017 - 06.05.2017 r. – wybór zwycięzcy przez jury;
  • 07.05.2017 r. – ogłoszenie zwycięzcy na fanpage zespołu.


§ 2. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe: stworzenie Teledysku (materiału audiowizualnego do nagrania zespołu Golden Life pt. „CELEBRYTA”).


§ 3. Zasady zgłoszeń

 1. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 04.05.2017 r., do godziny 00:00 czasu polskiego
 2. Uczestnik konkursu może wysłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.
 3. Przystąpienie do konkursu jest dokonywane poprzez wysłanie:
  • maila zawierającego dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) oraz
  • niepublicznego linku do materiału audiowizualnego na kanale YouTube, umożliwiającym jego bezpłatne obejrzenie przez Organizatora
  • linku do pliku z oryginalnym materiałem audiowizualnym do pobrania przez Organizatora (np. WeTransfer, MyAirbridge).
       4. Odpowiedź na zadanie konkursowe należy wysłać na adres: joanna.ostrowska@agencjavip.pl


§ 4. Wybór zwycięzcy

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w wyniku wyboru dokonanego przez jury złożonego z przedstawicieli Organizatora (muzyków zespołu Golden Life oraz managera zespołu). Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania zwycięzcy i pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi oraz o godzinie 20:00 czasu polskiego dnia 07.05.2017 r. na fanpage zespołu Golden Life www.facebook.com/goldenlifetheband/?fref=ts.


§ 5. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: 3.000 pln brutto (słownie: trzy tysiące pln brutto)
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę umowy o dzieło z Organizatorem na realizację teledysku (materiału audiowizualnego do utworu „Celebryta")
 3. Ze Zwycięzcą zostanie nawiązany kontakt (e-mail lub telefonicznie) nie później, niż do dnia 07.05.2017 r.
 4. Jeżeli Organizatorowi nie uda się ze Zwycięzcą skontaktować telefonicznie lub Zwycięzca nie odpowie na email do dnia 07.05.2017 r., Organizator zastrzega sobie prawo zaoferowania nagrody kolejnemu Uczestnikowi konkursu.
 5. Prawo żądania nagrody nie może być przenoszone na osoby trzecie.


§ 6. Prawa autorskie, odpowiedzialność

 1. Uczestnik konkursu, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe określone w § 2 zgodnie z zasadami określonymi w § 3, oświadcza i gwarantuje, że przesłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem przesłanych materiałów i że jest w pełni uprawniony do dysponowania tymi materiałami (w tym jest dysponentem praw autorskich i pokrewnych).
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez ich zamieszczenie przez Organizatora na stronach internetowych, takich jak YouTube/Vevo, Facebook, www Organizatora związanych z Konkursem. Powyższa zgoda obejmuje całość praw autorskich i pokrewnych do teledysku. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu ww. wykorzystania.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku oraz wizerunków innych osób utrwalonych w przesłanych materiałach w celu korzystania z nich w zakresie opisanym w ust. 2 powyżej. Uczestnikom ani innym osobom występującym w przesłanych materiałach nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu ww. wykorzystania.
 4. W przypadku zwycięstwa w konkursie, Uczestnik niniejszym zezwala Organizatorowi na publikację teledysku oraz zobowiązuje się do podpisania wszelkich umów/oświadczeń przedstawionych mu przez Organizatora dotyczących przeniesienia praw autorskich do teledysku, scenariusza i wszelkich innych wkładów twórczych Zwycięzcy w produkcję teledysku. Niepodpisanie ww. dokumentów przez Zwycięzcę może spowodować jego dyskwalifikację i nieprzyznanie mu nagrody.
 5. Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora odpowiedzialność względem osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych niniejszą umową, gdy oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1-4 okażą się niezgodne z prawdą.


§ 7. Warunki Ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień Uczestników do udziału w konkursie i sprawdzenia ich tożsamości.
 2. Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub rekompensaty w przypadku oszustwa, nieuczciwości Uczestnika lub braku uprawnień określonych Zasadami.
 3. W przypadku wady, błędu, nieporozumienia lub sporu dotyczącego przeprowadzenia jakiejkolwiek części konkursu, decyzja Organizatora będzie wiążąca.
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za awarie sieci, linii telefonicznej lub dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju, ani za zgłoszenia, która są niekompletne, wadliwe, niezrozumiałe lub te, które nie zostały doręczone przed końcową datą i czasem. Takie zgłoszenia będą nieważne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia Uczestników w przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza jego kontrolą.
 6. Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a Uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów RP w zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu.


§ 8. Dane kontaktowe i dalsze Informacje

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest zespół Golden Life reprezentowany przez Agencję Koncertowo - Wydawniczą VIP, z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 01-605) przy ul. Dziennikarskiej 9.
 2. Wszelka korespondencja i pytania dotyczące konkursu powinny być przesyłane pocztą na adres Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na fanpage zespołu